BBA STUDIUM

Management

  • Úvod
  • /
  • BBA – management

BBA - Management

Studijní program BBA v oblasti Managementu je inovativní a komplexní program navržený tak, aby vybavil studenty širokým spektrem dovedností a znalostí potřebných pro úspěch v rychle se měnícím světě businessu, zejména v kontextu obrany a bezpečnosti. Našim studentům nabízíme komplexní přehled o základních principech řízení, strategického plánování a leadershipu, které jsou klíčové pro efektivní vedení organizací a týmů.

V rámci programu studenti studují širokou škálu oborů, včetně ekonomie, účetnictví, marketingu, řízení lidských zdrojů a operativního řízení, se speciálním důrazem na aplikaci těchto disciplín v obraně a bezpečnosti. Program je založen na kombinaci teoretických znalostí a jejich praktické aplikace, což studentům umožňuje uplatnit své nabyté znalosti v reálném světě.

Kromě akademického vzdělání, klade program také velký důraz na rozvoj měkkých dovedností, jako je komunikace, týmová práce a kritické myšlení. Tyto dovednosti jsou klíčové pro úspěšnou kariéru v jakékoli oblasti a pomáhají studentům efektivně se přizpůsobit a reagovat na výzvy, které přináší současný dynamický svět.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 10-12 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
31.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

BBA studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Předmět se zaměřuje na poskytnutí pevného základu v oblasti moderního managementu a vedení organizací. V rámci studia získají studenti hlubší porozumění kritickým aspektům managementu, včetně plánování, organizace, řízení a kontroly. Budou seznámeni s klíčovými teoretickými koncepty a modely managementu a budou je aplikovat na praktické příklady a scénáře. Důraz bude kladen na rozvoj dovedností v oblasti strategického myšlení, týmové spolupráce, komunikace a rozhodování.

Cílem předmětu je nejen poskytnout studentům teoretické znalosti, ale také rozvíjet jejich analytické a kritické myšlení, problémové řešení a rozhodování. Předmět je proto navržen tak, aby studentům poskytl komplexní a praktický pohled na současnou manažerskou praxi.

Základy řízení lidských zdrojů jsou nezbytnou částí každého podnikatelského vzdělání. V tomto předmětu budou studenti vystaveni klíčovým konceptům a metodám souvisejícím s náborovým procesem, vývojem a udržením talentovaných pracovníků. Pochopí, jak řízení lidských zdrojů přispívá k dosažení strategických cílů organizace. Dále se seznámí s nejlepšími postupy v oblasti odměňování, výkonu, diverzity a inkluzivity, a také s řešením konfliktů a právními aspekty řízení lidských zdrojů.

Strategický management je zásadní předmět pro pochopení, jak organizace definují svou misi, stanovují cíle a formulují strategie, aby dosáhly svých ambicí. V rámci studia se předmět zaměřuje na strategické rozhodování, analýzu konkurenčního prostředí, výběr a implementaci strategie a hodnocení a kontrolu strategického výkonu. Studenti se naučí, jak využívat strategické nástroje a modely pro analýzu podnikatelských situací a jak rozvíjet efektivní a konkurenceschopné strategie.

Finanční řízení představuje základní prvek obchodního rozhodování a strategie. Studenti získají porozumění pro finanční principy a nástroje, které řídí podnikání, včetně analýzy finančních výkazů, řízení hotovosti a kapitálu, rozpočtování, hodnocení investic a řízení rizik. Předmět rovněž podrobně rozebírá otázky související s financováním a výnosy a jak tyto faktory ovlivňují rozhodování společnosti.

Předmět je navržen tak, aby studentům poskytl hloubkové porozumění principům a strategiím marketingu, se zvláštním důrazem na jejich uplatnění v oblastech obrany a bezpečnosti. Studenti se naučí, jak vytvářet marketingové plány, analyzovat trhy a spotřebitelské chování, a jak efektivně využívat různé marketingové kanály a nástroje.

Projektový management je jedním z předmětů, který poskytuje studentům důležité znalosti a dovednosti potřebné pro efektivní řízení a dohled nad projekty. Jeho obsah je nezbytný pro všechny, kteří si přejí rozvíjet své schopnosti v oblasti organizace, plánování a řízení.

Studenti se naučí základním principům projektového managementu, včetně plánování projektu, řízení rizik, řízení zdrojů a řízení změn. Zdůrazňuje se také důležitost efektivní komunikace a týmové práce pro úspěšné provedení projektů.

Přestože je předmět zasazen do širšího kontextu obchodní administrativy, jeho principy a techniky lze aplikovat na širokou škálu projektů v různých oborech, včetně obrany a bezpečnosti.

Krizový management je důležitým předmětem, který představuje studentům zásady a praktiky efektivního řízení během krizových situací. Obsah předmětu je nezbytný pro každého, kdo se chce stát silným lídrem schopným zvládat stresové a náročné situace.

V rámci studia se studenti seznámí s různými typy krizí, technikami pro jejich identifikaci a strategiemi pro jejich řešení. Důraz je kladen na prevenci krizí, plánování a přípravu, komunikaci během krize a zotavení po krizi.

Titul BBA (Bachelor of Business Administration) představuje bakalářský titul v oblasti Business Administration. Po úspěšném dokončení studijního programu je jeho absolvent oprávněn zapsat si titul BBA za své jméno.

 
Garant studijního programu

Ing. Matěj Kozubek