MBA STUDIUM

Bezpečnostní management

  • Úvod
  • /
  • MBA – Bezpečnostní management

MBA - Bezpečnostní management

Program MBA v oboru Bezpečnostní Management je navržen pro ty, kteří chtějí získat hloubkové znalosti a dovednosti v oblasti bezpečnostního řízení. Studium spojuje teorii a praxi v oblasti bezpečnostního managementu, poskytuje studentům ucelený pohled na tuto disciplínu a připravuje je na vedoucí role v současném dynamickém a náročném bezpečnostním prostředí.

V rámci programu se studenti seznámí s klíčovými bezpečnostními výzvami, jakými jsou kybernetická bezpečnost, fyzická bezpečnost, krizový management, bezpečnostní politika a legislativa. Studium se zaměřuje na aplikaci nejnovějších konceptů a technik v bezpečnostním řízení, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.

Studenti se budou zabývat tématy jako je bezpečnostní strategie a plánování, analýza a řízení rizik, ochrana citlivých informací a kritických infrastruktur. Program rovněž poskytuje přehled o současných a budoucích trendech v oblasti bezpečnosti, což studentům umožní zůstat na čele rychle se vyvíjející oblasti bezpečnostního řízení.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 12-14 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
64.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

MBA studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Předmět se zaměřuje na principy a techniky strategického managementu specificky aplikované v bezpečnostním kontextu. Studenti se naučí, jak definovat bezpečnostní cíle a strategie, jak posuzovat a řídit rizika, a jak koordinovat a sledovat bezpečnostní operace. Studenti se budou učit, jak identifikovat, analyzovat a reagovat na současné a budoucí hrozby a výzvy v dynamickém globálním bezpečnostním prostředí. Cílem předmětu je vybavit studenty dovednostmi potřebnými k vytváření a implementaci efektivních strategií, které řeší bezpečnostní výzvy a posilují obrannou a bezpečnostní politiku organizací a států. 

Předmět se zaměřuje na soubor pravidel, zákonů a politik, které tvoří základní rámec pro bezpečnostní opatření a strategie na národní i mezinárodní úrovni. Studenti se seznámí s aktuálními bezpečnostními výzvami, zásadami tvorby bezpečnostních politik a procesem implementace legislativních opatření.

Dále se předmět zaměřuje na aplikaci těchto poznatků v praxi. Studenti budou pracovat na studiích a příkladech z praxe, které jim umožní porozumět, jak se bezpečnostní politiky a legislativa promítají do konkrétních akcí a strategií. Tímto způsobem získají cenné dovednosti a zkušenosti, které jim umožní účinně řídit a vést v komplexním bezpečnostním prostředí.

Předmět poskytuje studentům komplexní přehled o základních teoriích, principech a koncepcích bezpečnosti. V první části se studenti seznámí s historií a vývojem bezpečnostních teorií, včetně studia hlavních myslitelů a teoretických škol v oblasti bezpečnosti. Důraz je kladen na porozumění významu bezpečnosti v kontextu národních a mezinárodních struktur a procesů.

Druhá část předmětu se zaměřuje na aplikaci těchto teorií v praxi. Studenti se naučí, jak tyto teorie využít při řešení konkrétních bezpečnostních problémů a výzev, včetně hodnocení rizik, tvorby bezpečnostních strategií a plánů, a řízení bezpečnostních operací. Tento přístup jim umožní lépe porozumět a efektivněji řešit současné a budoucí bezpečnostní výzvy.

Předmět se zaměřuje na poskytnutí hlubokého porozumění principům, postupům a nástrojům nezbytným pro efektivní správu rizik v různých bezpečnostních scénářích. Během studia se studenti seznámí s různými aspekty řízení rizik, od identifikace hrozeb až po hodnocení a zmírnění rizik. Studenti se naučí jak analyzovat, předvídat a minimalizovat potenciální rizika, která mohou ovlivnit bezpečnost a stabilitu organizací. Důraz je kladen na praktickou aplikaci teorií a metod, kde se studenti setkají s případovými studiemi a simulacemi, umožňujícími jim aplikovat své dovednosti a poznatky v reálném kontextu. Toto studium připraví studenty na výzvy, které mohou nastat v jejich budoucích profesních rolích.

Předmět se zaměřuje na specifika řízení lidských zdrojů v kontextu bezpečnostního prostředí. Studenti se seznámí s technikami a strategiemi pro výběr, školení a řízení personálu, které jsou přizpůsobeny specifickým potřebám a výzvám bezpečnostního sektoru.

Tento předmět se zaměřuje na studium různých typů bezpečnostních hrozeb a na vývoj schopností potřebných pro jejich identifikaci, hodnocení a řízení. Studium zahrnuje tématiku od tradičních vojenských až po nové hybridní hrozby. Studenti se naučí, jak vytvářet komplexní strategie a postupy pro ochranu organizací a společnosti jako celku.

Předmět se zaměřuje na vytváření bezpečnostních plánů a strategií na různých úrovních – od organizace po stát. Studenti se naučí, jak vytvářet komplexní bezpečnostní plány, včetně identifikace a hodnocení rizik, plánování odpovídajících opatření a jejich implementace.

Předmět se zaměřuje na roli a funkci ústředních orgánů státní správy v České republice. Studenti se seznámí s jejich strukturou, funkcemi a rolemi, včetně jejich interakce s ostatními institucemi a sektory ve veřejné správě. Diskutovány budou také aktuální výzvy a problémy, kterým tyto orgány čelí.

Předmět se zaměřuje na podrobné zkoumání bezpečnostních sborů v rámci Integrovaného záchranného systému (IZS) České republiky. Studenti se naučí pochopit roli, strukturu a fungování jednotlivých složek IZS, jako jsou Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba a další, a jak tyto složky spolupracují při řešení krizových situací a nouzových stavů.

Tento předmět poskytuje studentům podrobný pohled na zákony, nařízení a směrnice, které tvoří základní rámec bezpečnosti v České republice. Studium se zaměřuje na analýzu a interpretaci klíčových legislativních dokumentů, které ovlivňují bezpečnostní politiku a praxi, a na jejich aplikaci v konkrétních bezpečnostních situacích. Studenti se naučí, jak tato legislativa ovlivňuje činnost veřejných i soukromých subjektů v oblasti bezpečnosti.

Titul MBA (Master of Business Administration) představuje jednu z nejprestižnějších manažerských kvalifikací. Jeho hlavním cílem je poskytnout komplexní znalosti nejnovějších obchodních praktik a jejich následnou aplikaci v praxi.

 
Garant studijního programu

Mgr. Petr Ivo Dunovský, MBA