MBA STUDIUM

Řízení lidských zdrojů

  • Úvod
  • /
  • MBA – Řízení lidských zdrojů

MBA - Řízení lidských zdrojů

Program MBA Řízení lidských zdrojů představuje unikátní kombinaci pokročilého vzdělání v oblasti managementu a detailního studia disciplíny lidských zdrojů, s důrazem na aplikaci těchto znalostí v různých obranných a bezpečnostních organizacích. Studenti budou prozkoumávat teorii a praxi personálního řízení, včetně náboru a výběru, odměňování, výkonového hodnocení, rozvoje zaměstnanců, právních aspektů a etiky v HR.

Velký důraz je kladen na praktické využití získaných dovedností a znalostí. Absolventi tohoto programu budou mít silné kompetence v oblasti řízení lidských zdrojů a budou připraveni na kariéru v různých sektorech, včetně obrany, bezpečnosti a krizového řízení.

Studijní program je vhodný pro manažery, personalisty a odborníky v oblasti lidských zdrojů, kteří se chtějí stát lídry ve svém oboru a přispět k úspěchu své organizace. Je ideální pro ty, kteří chtějí prohloubit své znalosti v oblasti lidských zdrojů a strategického řízení týmů.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 12-14 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
64.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

MBA studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Tento studijní předmět poskytuje studentům komplexní povědomí o zásadách řízení lidských zdrojů v kontextu obrany a bezpečnosti. Studenti budou seznámeni s unikátními výzvami, které tento sektor přináší, a naučí se strategie, které jsou nezbytné pro úspěšné řízení a motivaci týmů v rámci profesí, které s oblastí obrany a bezpečnosti úzce souvisí.

Předmět Komunikace v HR nabízí studentům důkladné pochopení roli komunikace v oblasti řízení lidských zdrojů. Studenti se naučí, jak efektivně využívat komunikaci ke zvyšování angažovanosti a motivace zaměstnanců, k podpoře změn v organizaci a k řešení konfliktů na pracovišti. Studijní předmět také zdůrazňuje význam transparentní a otevřené komunikace pro budování důvěry a posílení vztahů mezi managementem a zaměstnanci.

Předmět se zaměřuje na studium toho, jak identifikovat potřeby lidských zdrojů organizace, jak navrhnout a implementovat plány pro nábor, výběr, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Důraz je kladen na strategický přístup k HR, který je v souladu s celkovými cíli organizace. Studenti se naučí, jak vyvíjet a hodnotit plány pro rozvoj lidských zdrojů, které podporují strategii organizace a posilují její konkurenceschopnost.

Předmět Management změn se zabývá strategickým a efektivním řízením a implementací změn v organizaci. Studenti se naučí identifikovat, plánovat a řídit změny a porozumět lidským faktorům a chování během procesu změn. Důraz je kladen na roli vedení, komunikaci a monitorování změn. Cílem je získat dovednosti pro úspěšné přizpůsobování se změnám v dynamickém prostředí.

Pracovní právo je právní obor, který se zaměřuje na právní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Tento předmět se zabývá regulací pracovních podmínek, práv a povinností obou stran s cílem zajistit spravedlivé a vyvážené pracovní prostředí. Studium Pracovního práva zahrnuje právní úpravu pracovních smluv a práva zaměstnanců, jako je právo na bezpečné a zdravé pracovní prostředí, minimální mzda a ochrana před diskriminací.

Studijní předmět se zaměřuje na strategické a operační aspekty řízení lidských zdrojů v organizaci. Studenti se seznámí s klíčovými principy a postupy souvisejícími s náborovým procesem, výběrem a zaškolením zaměstnanců. Budou se učit o strategiích motivace a zúročení potenciálu zaměstnanců, včetně systémů odměňování a hodnocení výkonu. Předmět zahrnuje také témata jako rozvoj kariéry, řízení změny a pracovních vztahů. Studenti se seznámí s legislativními aspekty pracovního práva a etiky v oblasti lidských zdrojů. Cílem předmětu je připravit studenty na efektivní řízení a vedení lidí v rámci organizace, a tím přispět k dosažení jejích cílů a dlouhodobého úspěchu.

Předmět motivace, pracovní spokojenosti a vedení zaměstnanců se zaměřuje na komplexní a hloubkové porozumění třem klíčovým oblastem lidského řízení. Tento předmět se zabývá výzkumem, teoretickými přístupy a praktickými nástroji, které se týkají motivace zaměstnanců, jejich pracovní spokojenosti a efektivního vedení.

Studenti získají hlubší povědomí o faktorech, které ovlivňují motivaci zaměstnanců a budou seznámeni s různými teoretickými přístupy, jako je Maslowova hierarchie potřeb, teorie očekávání a teorie zesílení. V rámci předmětu budou studenti zkoumat, jak lze tyto teorie aplikovat v praxi za účelem motivace zaměstnanců ke zlepšení výkonu, zvýšení produktivity a zvýšení angažovanosti v práci. Studenti se také seznámí s různými metodami motivace, včetně finančních i nefinančních stimulů, a porozumí jejich vlivu na chování zaměstnanců.

Předmět Odměňování a vzdělávání pracovníků se zaměřuje na strategie a nástroje pro správné odměňování a rozvoj zaměstnanců v organizaci. Studenti se seznámí s různými systémy odměňování, jako jsou finanční a nefinanční benefity, ocenění a motivační programy. Dále se budou zabývat plánováním a implementací vzdělávacích programů pro zaměstnance, rozvojem jejich dovedností a kariérním růstem. Cílem je porozumět vztahu mezi odměňováním, vzděláváním a motivací zaměstnanců a efektivně tyto aspekty řídit v rámci organizace.

Psychologie vedení a řízení lidí se zabývá psychologickými aspekty vedení a řízení zaměstnanců. Studenti se seznámí s různými teoriemi a modely chování zaměstnanců, motivace, komunikace a rozvoje lidí. V rámci předmětu budou studenti zkoumat vliv osobnosti, skupinové dynamiky a emocí na pracovní výkon a spokojenost zaměstnanců. Studenti se naučí efektivně komunikovat, motivovat a řídit týmy s ohledem na individuální potřeby a rozdílné charakteristiky zaměstnanců.

Předmět Leadership a týmová práce je zaměřen na rozvoj dovedností v oblasti vedení a efektivního fungování týmů v organizacích. Studenti budou studovat různé teoretické přístupy k leadershipu, včetně charismatu  a transformačního vedení. Dále se budou věnovat rozvoji osobnostních a komunikačních dovedností, které jsou nezbytné pro efektivní vedení a motivaci týmu. Předmět také zkoumá principy tvorby a rozvoje týmů, včetně procesů rozhodování, komunikace a konfliktů. Předmět se zabývá důležitými faktory pro vytváření výkonných týmů. Cílem předmětu Leadership a týmová práce je připravit studenty na úlohu leadera a člena týmu v moderním pracovním prostředí.

Titul MBA (Master of Business Administration) představuje jednu z nejprestižnějších manažerských kvalifikací. Jeho hlavním cílem je poskytnout komplexní znalosti nejnovějších obchodních praktik a jejich následnou aplikaci v praxi.

 
Garant studijního programu

Ing. Kateřina Svobodová, MBA