LLM STUDIUM

Kriminalistika a kriminologie

  • Úvod
  • /
  • LLM – Kriminalistika a kriminologie

LLM - Kriminalistika a kriminologie

Studijní program LLM Kriminalistika a kriminologie je program zaměřený na poskytování hlubokých znalostí a odborných dovedností v oblasti kriminalistiky a kriminologie.

Program kombinuje teoretické a praktické aspekty těchto dvou disciplín, aby studentům poskytl komplexní a holistické pochopení zločinu, jeho příčin, důsledků a prevence. Vyučování je zaměřeno na soudobé kriminalistické metody, forenzní vědy, právní a etické aspekty vyšetřování, stejně jako na sociologické a psychologické aspekty kriminálního chování.

Jedná se o intenzivní studijní program, který studenty připravuje na kariéru v široké škále profesí v oblasti práva a bezpečnosti, od práce v trestním soudnictví, přes práci v bezpečnostních složkách až po poradenství v oblasti bezpečnostní politiky. Program klade velký důraz na praktickou stránku. Tato část programu je navržena tak, aby podporovala kritické myšlení, analytické dovednosti a schopnost vyvíjet a realizovat inovativní řešení v oblasti kriminalistiky a kriminologie.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 14-16 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
74.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

LLM studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Kriminalistika je dynamický předmět, který se zaměřuje na zkoumání metod a postupů používaných pro shromažďování a analýzu důkazů z místa činu. Studenti se učí základní techniky pro identifikaci, zabezpečení a dokumentaci důkazů, aby pochopili, jak tyto metody pomáhají v trestním vyšetřování. V druhé části předmětu se studenti seznámí s pokročilými technikami a nástroji používanými v kriminalistice, včetně moderních metod digitální forenzní analýzy.

Kriminologie jako předmět zahrnuje zkoumání sociálních, právních a psychologických aspektů trestné činnosti a jejích dopadů na společnost. Studenti se budou zabývat analýzou trestního chování, forenzní psychologie a výzkumem politik pro prevenci a reakci na trestnou činnost.

Soudní lékařství je unikátní obor nacházející se na pomezí medicíny a práva, kde klade hlavní důraz na aplikaci lékařských znalostí pro vyšetřování trestných činů. V tomto předmětu budou studenti zasvěceni do tajů identifikace zdravotních a patologických nálezů na obětech, seznámí se s procesem získávání a interpretace forenzních důkazů, včetně forenzní patologie a toxikologie.

Tento předmět studenty vtahuje hlouběji do světa forenzní genetiky a dalších inovativních metod a technologií, které významně ovlivňují moderní soudní lékařství. Studenti budou mít také možnost prozkoumat etické, právní a profesní otázky spojené se soudním lékařstvím a dozvědět se, jak se výsledky soudního lékařství komunikují v rámci soudního procesu. Studium tohoto předmětu poskytuje komplexní pochopení soudního lékařství a jeho roli v trestním vyšetřování.

Soudní psychologie a sexuologie představují pro studenty oblast, kde se psychologie potkává s právem. Tento předmět pokrývá široké spektrum témat, od využití psychologických metod a teorií v soudních a trestněprávních procesech, až po podrobné studium sexuálního chování a jeho deviací. Studenti se seznámí s rolemi a povinnostmi soudních psychologů, včetně posuzování duševního zdraví účastníků právních řízení a psychologického profilování pachatelů.

Forenzní vědy a techniky jsou nezbytnou součástí moderního trestněprávního vyšetřování. Studenti se v rámci tohoto předmětu seznámí s širokým spektrem forenzních technik, které jsou využívány k získávání a interpretaci důkazů na místě činu. To zahrnuje studium forenzní genetiky, balistiky, daktyloskopie, forenzní chemie a mnoha dalších disciplín.

Druhý aspekt tohoto předmětu se týká aplikace těchto technik v praxi. Studenti se naučí, jak správně identifikovat, zacházet a analyzovat forenzní důkazy, jak zpracovat místo činu a jak tyto nálezy představit v soudním procesu. Předmět tak poskytuje komplexní přehled o možnostech a výzvách, které představují moderní forenzní vědy a techniky.

Předmět Kriminalistická taktika a strategie studentům poskytuje hluboké pochopení strategických a taktických aspektů vyšetřování trestných činů. Studium se zaměřuje na techniky plánování, řízení a provádění kriminalistických vyšetření, s cílem zajistit účinnost a úspěšnost vyšetřovacích procesů.

Studenti se budou zabývat širokým spektrem tématických oblastí, jako je plánování a příprava vyšetřování, taktiky výslechu a konfrontace, strategie sledování a dohledu, nebo taktiky řízení informací a důkazů. Tento předmět jim tedy poskytne komplexní soubor dovedností a znalostí potřebných pro úspěšné vedení kriminalistických vyšetřování.

Předmět Kriminalistická etika a profesní odpovědnost se zaměřuje na etické a morální výzvy, se kterými se profesionálové v oblasti kriminalistiky setkávají. Studenti prohloubí své chápání etických principů a zásad, které řídí práci kriminalistů, včetně integrity, spravedlnosti, transparentnosti a respektu k lidským právům.

V rámci studia profesní odpovědnosti se studenti naučí rozpoznávat a řešit etická dilemata v praxi, a to zejména v kontextu vyšetřování trestných činů. Budou se také zabývat tématy jako jsou korupce, zneužití pravomocí, konflikt zájmů a dalšími problémy, které mohou ovlivnit důvěryhodnost a efektivitu kriminalistické práce.

Kriminální statistika a analýza dat je klíčový předmět pro pochopení moderního kriminologického výzkumu a praxe. Předmět poskytuje studentům základní znalosti a dovednosti v oblasti statistické analýzy dat, které jsou nezbytné pro efektivní vyhodnocování a interpretaci kriminologických dat.

Předmět Metodika vyšetřování jednotlivých trestních činů je založen na hlubokém studiu různých trestních činů a strategií jejich vyšetřování. Studenti se zaměřují na specifika vyšetřování jednotlivých trestných činů, jako jsou krádeže, loupeže, vraždy, sexuální delikty a další.

Na základě teoretických poznatků a praktických příkladů studenti získávají schopnosti efektivně plánovat a realizovat vyšetřování různých druhů trestných činů. Diskutovány jsou také strategie pro řešení náročných a komplexních vyšetřovacích situací, které mohou vyvstat během vyšetřování těchto případů.

Předmět Rozhodnutí ve věcech trestních se zabývá institutem rozhodnutí v rámci trestního řízení. Studenti se učí, jak adekvátně interpretovat zákony a nařízení. Tento předmět klade velký důraz na pochopení právních principů a etických zásad, které ovlivňují rozhodovací proces. Studenti se také seznámí s různými fázemi trestního procesu, od počátečního vyšetřování až po konečné rozhodnutí soudu.

Titul LLM (Master of Laws) je titulem magisterského stupně se specializací na právo a právní problematiku. Absolventi studia LLM budou vybaveni teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi potřebnými pro úspěšnou kariéru v právním prostředí s důrazem na kriminalistiku a trestněprávní činnost.

Po úspěšném dokončení studijního programu je jeho absolvent oprávněn zapsat si titul LLM za své jméno.

 
Garant studijního programu

JUDr. Andrea Králová