MBA STUDIUM

Krizový management

  • Úvod
  • /
  • MBA – Krizový management

MBA - Krizový management

Program MBA ve specializaci Krizový management na Elite Defence Academy je inovativní a vysoce specializovaný program navržený pro profesionály, kteří se chtějí vybavit nezbytnými dovednostmi pro řízení krizových situací v kontextu obrany a bezpečnosti. Tento program klade důraz na strategické plánování, rozhodování a efektivní komunikaci, což jsou klíčové kompetence pro krizový management.

Studenti v rámci tohoto programu získají hluboké porozumění pro různé aspekty krizového managementu, včetně analýzy rizik, plánování v nouzových situacích, krizové komunikace a obnovy po krizi. Studium je silně založeno na praktických aplikacích teoretických poznatků, což studentům umožňuje uplatnit teoretické koncepty v reálném světě.

MBA Krizový management je ideální pro ty, kteří se chtějí stát lídry v oblasti krizového řízení. Absolventi tohoto programu budou dobře připraveni na řešení komplexních výzev a budou mít kompetence potřebné k tomu, aby vedli týmy a organizace skrze krizové situace s cílem minimalizovat rizika a maximalizovat efektivitu řízení a vzniklý výsledek.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 12-14 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
64.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

MBA studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Předmět Integrovaný záchranný systém ČR poskytuje studentům podrobný přehled o fungování a koordinaci jednotlivých složek integrovaného záchranného systému v České republice. Přestože tento předmět není klíčovou součástí programu, jeho obsah je důležitý pro každého, kdo chce porozumět dynamice a fungování systému pro řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Studenti se seznámí s historií a vývojem integrovaného záchranného systému, jeho strukturou a rolí jednotlivých složek. Dále budou prohlubovat své znalosti v oblasti plánování a koordinace záchranných operací, včetně úloh a odpovědnosti jednotlivých složek.Přestože je předmět zasazen do širšího kontextu obchodní administrativy, studenti získají užitečné a praktické poznatky, které lze využít v řadě sektorů, včetně obrany, bezpečnosti a krizového managementu.

Předmět je zasvěcen rozboru a pochopení právních a normativních aspektů, které se týkají bezpečnosti a krizového řízení. Tento předmět představuje pevný základ znalostí pro každého, kdo se chce aktivně věnovat těmto oblastem, ať už jako odborník na bezpečnost nebo třeba krizový manažer.

V rámci studia se studenti detailně seznámí s předpisy a zákony, které ovlivňují bezpečnostní a krizové řízení na národní i mezinárodní úrovni. Důraz je kladen na porozumění právním povinnostem a odpovědnostem jednotlivých složek zajišťujících bezpečnost státu a krizové řízení. Kromě teoretického studia legislativy se předmět zaměřuje také na praktické aspekty, včetně analýzy případových studií a aktuálním a budoucích výzvám v oblasti legislativy bezpečnosti a krizového řízení. Toto vše studentům umožní posílit své kritické myšlení a získat cenné dovednosti potřebné pro efektivní řízení v těchto klíčových oblastech.

Krizový management je důležitým předmětem, který představuje studentům zásady a praktiky efektivního řízení během krizových situací. Obsah předmětu je nezbytný pro každého, kdo se chce stát silným lídrem schopným zvládat stresové a náročné situace.

V rámci studia se studenti seznámí s různými typy krizí, technikami pro jejich identifikaci a strategiemi pro jejich řešení. Důraz je kladen na prevenci krizí, plánování a přípravu, komunikaci během krize a zotavení po krizi.

Tento předmět zahrnuje studium psychologických principů a teorií, které hrají klíčovou roli v krizovém managementu. Studium je navrženo tak, aby studenti pochopili, jak lidský mozek reaguje na krize, a jak lze tato poznání využít pro efektivnější reakci na krizové situace. Předmět obsahuje témata jako jsou stres, rozhodování pod tlakem, skupinová dynamika a vedení během krizí. Důraz je kladen na rozvoj dovedností, které pomáhají lidem lépe zvládat krizové situace, včetně komunikace, empatie a odolnosti.

Tento předmět se zaměřuje na to, jak se připravit na krizové situace a jak jim předcházet. Předmět poskytuje studentům přehled o různých typech krizí, jejich potenciálních dopadech a strategiích pro jejich předcházení a řešení. Mezi klíčová témata patří plánování nouzových opatření, hodnocení rizik, vytváření krizových plánů a trénink pro krizové situace. Předmět zdůrazňuje důležitost preventivních opatření a systematické přípravy pro účinnou reakci na krizové situace.

Předmět se zaměřuje na soubor pravidel, zákonů a politik, které tvoří základní rámec pro bezpečnostní opatření a strategie na národní i mezinárodní úrovni. Studenti se seznámí s aktuálními bezpečnostními výzvami, zásadami tvorby bezpečnostních politik a procesem implementace legislativních opatření. Důraz je kladen na porozumění tomu, jak politické rozhodnutí a právní normy ovlivňují bezpečnostní politiku a jak se s těmito výzvami nakládá na různých úrovních správy.

Předmět se zaměřuje na rozbor a výuku nezbytných kroků, strategií a metod pro účinné řešení krizových situací ve veřejném sektoru. Studium pokrývá témata jako jsou principy krizového managementu, krizová komunikace, plánování nouzových opatření a koordinace mezi různými složkami veřejné správy během krize. Důležitou součástí předmětu je analýza případových studií, které ukazují, jak tyto principy fungují v praxi, a umožňují studentům získat hlubší porozumění pro efektivní krizový management.

Předmět Krizová komunikace se zaměřuje na zvláštní roli komunikace během krize. Předmět se zaměřuje na rozvoj dovedností v oblasti krizové komunikace, například jak efektivně komunikovat s různými zainteresovanými stranami, jak vést týmy během krize nebo jak správně využívat moderní komunikační technologie. Studenti se také naučí, jak správně vyvážit potřebu informovat veřejnost s ochranou citlivých informací.

Psychologie vedení a řízení lidí se zabývá psychologickými aspekty vedení a řízení zaměstnanců. Studenti se seznámí s různými teoriemi a modely chování zaměstnanců, motivace, komunikace a rozvoje lidí. Studenti budou v rámci předmětu zkoumat vliv osobnosti, skupinové dynamiky a emocí na pracovní výkon a spokojenost zaměstnanců. Studenti se naučí efektivně komunikovat, motivovat a řídit týmy s ohledem na individuální potřeby a rozdílné charakteristiky zaměstnanců.

Řízení rizik je dalším klíčovým prvkem krizového managementu. V tomto předmětu studenti získají podrobný přehled o různých typech rizik a o tom, jak je identifikovat, analyzovat a hodnotit. Studenti se taktéž naučí, jak vytvářet a implementovat strategie řízení rizik, které pomáhají předcházet krizím a minimalizovat jejich dopady.

Titul MBA (Master of Business Administration) představuje jednu z nejprestižnějších manažerských kvalifikací. Jeho hlavním cílem je poskytnout komplexní znalosti nejnovějších obchodních praktik a jejich následnou aplikaci v praxi.

 
Garant studijního programu

Mgr. Martin Dvořák, MBA