MPA STUDIUM

Veřejná správa

  • Úvod
  • /
  • MPA – Veřejná správa

MPA - Veřejná správa

Studijní program MPA ve specializaci Veřejná správa je speciálně navržen tak, aby připravil studenty na výzvy související s veřejnou správou v současném, rychle se měnícím světě. Program se zaměřuje na klíčové aspekty veřejné správy, jako jsou veřejná politika, řízení lidských zdrojů, financování ve veřejném sektoru nebo etika a právní rámec v oblasti veřejné správy.

Tento program vychází ze silné teoretické základny a zároveň poskytuje studentům praktické dovednosti nezbytné pro efektivní řízení a vedení ve veřejném sektoru. Je navržen tak, aby poskytoval ucelený přehled o tom, jak funguje veřejný sektor, jak se formuje politika a jak jsou zdroje efektivně a efektivně využívány. Cílem programu je vybavit absolventy kritickým myšlením, analytickými dovednostmi a výzkumnými dovednostmi, které jsou nezbytné pro úspěšnou kariéru ve veřejném sektoru.

Absolventi MPA programu jsou vybaveni pro práci ve veřejném sektoru na různých úrovních, od místní a regionální správy až po ministerstva a mezinárodní organizace. Jsou také dobře připraveni na práci v neziskovém sektoru nebo jako konzultanti ve veřejné politice. Tento program poskytuje taktéž silný základ pro studium veřejné správy v oblasti bezpečnosti a řízení krize.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 12-14 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
64.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

MPA studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Předmět Veřejná správa a veřejný sektor je základním kamenem studijního programu MBA Management veřejné správy. Tento předmět je navržen tak, aby poskytl studentům hluboké porozumění funkcí a struktur veřejného sektoru a poskytl jim široký rámec pro pochopení role a významu veřejné správy v současné společnosti.

V rámci tohoto předmětu budou studenti zkoumat základy veřejné správy, včetně historie, teorie a praxe veřejné správy, stejně jako struktury a procesy, které formují veřejný sektor. Předmět se zaměřuje na různé aspekty veřejné správy, včetně politického prostředí, veřejného správního práva, veřejné politiky a rozhodovací procesy, organizační chování a management ve veřejné správě. Kromě toho budou studenti prozkoumávat různé výzvy, kterým čelí veřejný sektor, jako je například transparentnost, odpovědnost a efektivita.

Strategický management ve veřejné správě je předmět, který studentům poskytuje důkladné porozumění tomu, jak se strategie vytváří a implementuje v kontextu veřejného sektoru. Předmět přináší pohled na unikátní výzvy a příležitosti, které přicházejí s řízením a plánováním ve veřejných organizacích.

Studenti budou zkoumat koncepty a nástroje strategického managementu a jejich aplikaci v různých veřejných institucích. Předmět pokrývá širokou škálu témat, včetně strategického plánování, rozhodování, implementace strategií a hodnocení výkonnosti. Navíc budou studenti prozkoumávat, jak mohou strategické iniciativy přispět ke zlepšení veřejných služeb a naplnění cílů veřejné politiky.

Hlavním cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům pevný základ v oblasti práva, které je aplikováno a uplatňováno ve veřejné správě. V rámci studia tohoto předmětu se studenti seznámí s klíčovými právními principy a strukturami, které řídí operace ve veřejném sektoru. Dále budou studenti prozkoumávat různé aspekty správního práva, včetně ústavních základů veřejné správy, právních rámců pro regulaci veřejných služeb, právních aspektů rozhodovacích procesů ve veřejném sektoru a právních otázek týkajících se odpovědnosti a práv ve veřejné správě. Předmět je navržen tak, aby studentům poskytl nejen teoretické porozumění veřejného správního práva, ale také jim umožnil pochopit, jak tyto právní principy a struktury ovlivňují každodenní praxi ve veřejné správě.

Předmět Finanční management ve veřejném sektoru je zaměřen na zkoumání a pochopení specifických principů a praktik finančního řízení, které jsou jedinečné pro veřejný sektor. Studenti se seznámí s klíčovými aspekty finančního plánování, rozpočtování, účetnictví a kontroly v rámci veřejné správy.

V rámci studia tohoto předmětu budou studenti prozkoumávat, jak se finanční zdroje alokují a spravují v různých veřejných institucích. Dále se budou zabývat tématy jako jsou veřejné finance, daňová politika, tvorba a analýza rozpočtů, finanční řízení a kontrola, a také jak jsou finanční strategie a rozhodnutí ovlivněny politickými a legislativními faktory. Cílem předmětu je poskytnout studentům hlubší porozumění dynamice a výzvám, které přináší finanční řízení ve veřejném sektoru.

Tento předmět se zabývá klíčovými koncepty a principy, které tvoří základ veřejných financí a rozpočtování. Studenti se naučí, jak státní správa a samospráva plánují a spravují své finanční zdroje, a jak rozpočtový proces probíhá. Předmět také zahrnuje otázky fiskální politiky, finančních trhů a daňových systémů.

Cílem tohoto předmětu je obeznámit studenty s problematikou organizace a činnosti územních samosprávných celků a jejich orgánů v České republice. Důraz bude kladen zejména na historický vývoj územně samosprávných celků, dále na jejich ústavní a zákonné vymezení a rozbor jejich působnosti, vnitřní organizace a činnosti.

Předmět je zaměřený na propojení mezi kvalitou služeb a efektivitou ve veřejné správě. Předmět nabízí studentům praktický pohled na zlepšování výkonnosti ve veřejném sektoru. Studenti získají přehled o různých metodách a technikách, které se využívají k hodnocení a zvyšování kvality a efektivity ve veřejných institucích.

Během studia tohoto předmětu se studenti budou zabývat množstvím otázek, včetně měření výkonnosti, řízení kvality, procesů a změn ve veřejné správě. Důležitou součástí předmětu je také studium jak strategických, tak operativních aspektů řízení kvality a efektivity. Předmět tak poskytne studentům komplexní nástroje a znalosti, které jim umožní výrazně přispět ke zlepšení výkonnosti ve veřejném sektoru.

Předmět Základy správního práva se zaměřuje na základní principy a instituty správního práva. Studenti získají detailní přehled o správním řízení, rozhodování správních orgánů a právní ochraně jednotlivců a korporací proti rozhodnutím těchto orgánů.

Veřejné zakázky a evropské fondy je předmět, který se věnuje dvěma významným oblastem ve veřejné správě. Zkoumá komplexní proces veřejných zakázek a zároveň se zabývá zásadami a praxí při získávání a správě prostředků z evropských fondů.

Studenti se naučí základním principům a postupům ve veřejných zakázkách, včetně plánování, zadávání, výběru dodavatelů a hodnocení výsledků. Součástí studia budou také právní aspekty a etické otázky spojené s veřejnými zakázkami. Paralelně se studenti seznámí s procesy týkajícími se evropských fondů – od přípravy a podání žádosti, přes správu a kontrolu projektů, až po hodnocení a audit. Předmět tak studentům poskytne široký přehled o tom, jak efektivně a transparentně spravovat veřejné zdroje a využít možnosti financování z EU.

Předmět Řízení lidských zdrojů ve veřejné správě představuje základní rámec pro pochopení specifik a dynamiky řízení lidských zdrojů v kontextu veřejného sektoru. Studenti získají ucelený pohled na to, jak efektivně spravovat a rozvíjet lidské zdroje ve veřejných institucích.

Studium tohoto předmětu zahrnuje široké spektrum témat, které pokrývají vše od náboru, výběru, motivace a hodnocení výkonu, až po plánování kariérního růstu a rozvoj talentů. Studenti také získají přehled o právních aspektech řízení lidských zdrojů a o tom, jak se účinně vypořádat s výzvami a změnami, které přináší dynamické prostředí veřejného sektoru. Předmět také studentům nabízí komplexní pochopení toho, jak strategické řízení lidských zdrojů může přispět k efektivitě a úspěchu veřejných organizací.

Titul MPA (Master of Public Administration) představuje postgraduální manažerské vzdělání v oblasti veřejné správy určené pro vedoucí úředníky a manažery institucí veřejné správy. Svou úrovní je tento titul srovnatelný s titulem MBA, pouze s tím rozdílem, že je určen pro veřejný, nikoliv soukromý sektor.

Po úspěšném dokončení studijního programu je jeho absolvent oprávněn zapsat si titul MPA za své jméno.

 
Garant studijního programu

Ing. Ondřej Prchal