MBA STUDIUM

Kybernetická bezpečnost

  • Úvod
  • /
  • MBA – Kybernetická bezpečnost

MBA - Kybernetická bezpečnost

Program MBA Kybernetická bezpečnost nabízí komplexní pohled na kritické oblasti kybernetické obrany, řízení rizik a strategického plánování v digitálním prostředí. Program se zabývá klíčovými tématy, jako jsou detekce hrozeb, ochrana dat, forenzní analýza a bezpečnostní politika a protokoly. V rámci tohoto programu se studenti seznámí s nejnovějšími trendy, technologiemi a postupy v kybernetické bezpečnosti. Studium se zaměřuje na integrovaný přístup k řízení rizik, komplexnímu chápání kybernetických hrozeb a na vytváření proaktivních strategií obrany.

Program představuje a detailně probírá nejnovější bezpečnostní směrnice a zákony platné v EU a v tuzemsku, včetně směrnice NIS2. Program nabízí nejen aktuální informace, ale také praktické návody, jak tyto směrnice a zákony efektivně aplikovat ve strategickém plánování a řízení rizik, čímž poskytuje studentům výjimečnou přípravu pro vedení organizací v digitálně propojeném světě.

Tento studijní program je ideální pro IT profesionály, manažery informačních systémů a všechny, kteří se chtějí stát lídry v oblasti kybernetické bezpečnosti. Je vhodný pro ty, kteří chtějí rozšířit své znalosti, aby lépe chránili své organizace před kybernetickými hrozbami a rozvíjeli inovativní bezpečnostní řešení. V rámci studia programu získáte nejen detailní teoretické znalosti, ale také praktické zkušenosti, které vám umožní efektivně čelit výzvám v oblasti kybernetické bezpečnosti a vytvářet strategie pro její zlepšení.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 12-14 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
64.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

MBA studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Předmět poskytuje hluboké porozumění fundamentálním konceptům kybernetické bezpečnosti. Studenti se seznámí s klíčovými pojmy, technologiemi a strategiemi používanými k ochraně dat a informačních systémů. V rámci předmětu budete zkoumat různé typy kybernetických hrozeb, jejich původ a způsoby, jakými mohou napadnout informační systémy. Dále budou zkoumány aktuální a nejnovější hrozby, jejich evoluce a dopady na organizace. Cílem předmětu je vybavit studenty komplexním porozuměním aktuálního stavu kybernetické bezpečnosti a rizik spojených s digitálním světem.

V rámci předmětu se studenti naučí technikám a metodologiím pro identifikaci a reakci na bezpečnostní incidenty. Budou zkoumat různé nástroje a technologie pro detekci hrozeb, včetně pokročilých systémů pro detekci narušení a analýzu chování. Studenti se seznámí s principy a praxí forenzní analýzy, která pomáhá rozpoznat zdroje a dopady bezpečnostních narušení. Cílem předmětu je poskytnout studentům dovednosti potřebné k rychlé a účinné reakci na kybernetické hrozby a minimalizaci potenciálních škod.

Předmět se zaměřuje na strategické aspekty kybernetické bezpečnosti. Studenti budou zkoumat procesy identifikace, hodnocení a minimalizace rizik v digitálním prostředí. Budou se věnovat metodologiím řízení rizik, nástrojům a technikám pro kvantifikaci rizik, a způsobům jejich začlenění do celkové bezpečnostní strategie organizace. Dále se studenti seznámí s principy tvorby, implementace a revize bezpečnostních strategií a postupů, které slouží k podpoře kultury bezpečnosti a ochraně informačních zdrojů. Předmět také prohloubí porozumění normám a regulačním požadavkům v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Předmět se věnuje klíčovým konceptům a metodologiím potřebným k efektivnímu řízení kybernetických rizik. Studenti se seznámí s moderními přístupy k identifikaci, hodnocení a minimalizaci hrozeb a zranitelností v informačních systémech. Důraz je kladen na vývoj obranných strategií, které integrují nejnovější technologie a postupy pro ochranu organizace před aktuálními a budoucími hrozbami. Studenti se také naučí, jak vytvářet a uplatňovat strategické plány a politiky pro kybernetickou obranu v různých organizačních kontextech.

Předmět nabízí detailní vhled do technik a postupů potřebných k ochraně citlivých informací a dat. Studenti se seznámí s klíčovými aspekty právních a regulačních rámců týkajících se ochrany dat a budou zkoumat nejlepší postupy pro zajištění dat. Předmět také pokryje technologie a nástroje, jako jsou šifrování, autentizace a řízení přístupu, které slouží k zabezpečení dat proti neoprávněnému přístupu a zneužití.

V rámci předmětu se studenti zaměří na zavedení a správu integrovaných systémů pro řízení informační bezpečnosti ve světle aktuálních legislativních požadavků a směrnic, jako je směrnice EU NIS2 a další relevantní zákony. Studenti se seznámí s koncepty a metodologiemi pro vytváření robustních systémů řízení, které zahrnují politiky, postupy, technologie a kontrolní mechanismy, to vše v souladu s právními normami a požadavky na kybernetickou bezpečnost. Studenti budou zkoumat různé normy a rámce, jako je ISO 27001, a zjistí, jak je lze uplatnit v různých organizačních prostředích, přičemž zohlední i specifika dané legislativy a regulace v oblasti kybernetické bezpečnosti. Důraz bude kladen na monitorování, revizi a neustálé vylepšování systémů řízení informační bezpečnosti, aby bylo zajištěno dlouhodobé zabezpečení dat a informačních zdrojů organizace, v souladu s evropskými a národními bezpečnostními směrnicemi a zákony.

Tento předmět poskytuje studentům podrobný pohled na různé formy kybernetické kriminality a metody jejich provádění, od sofistikovaných kybernetických útoků po jednoduché online podvody. Studenti se naučí rozpoznávat typy hrozeb, s nimiž se mohou setkat online, a budou se věnovat technologiím a postupům potřebným k ochraně osobních dat i dat organizace. Předmět také zkoumá aktuální trendy v kybernetické kriminalitě, včetně metod, kterými zločinci pronikají do sítí a systémů. Studenti se také seznámí s dopady kybernetické kriminality na jednotlivce, organizace a společnost jako celek. Kromě toho bude kladen důraz na nejlepší postupy a strategie, jak se chránit před kybernetickými hrozbami, a jak zajistit bezpečný online prostor.

Předmět se zaměřuje na důkladné prozkoumání a hodnocení bezpečnostních opatření a postupů organizace. Studenti se seznámí s metodami a nástroji potřebnými k provádění komplexního auditu informačních systémů. Předmět také zdůrazňuje důležitost pravidelných revizí pro identifikaci slabých míst v bezpečnostních protokolech. Během studia budou studenti procházet procesy hodnocení rizik, analýzy zranitelností a revize bezpečnostních politik.

V rámci tohoto předmětu se studenti zaměří na specifika bezpečnostních hrozeb a výzev spojených s cloudovými technologiemi a internetem věcí. Budou zkoumat nejnovější postupy a technologie pro zabezpečení dat a aplikací v cloudovém prostředí. Studenti se také seznámí s bezpečnostními otázkami spojenými s IoT zařízeními, jejich komunikací a integrací. Budou zkoumat nástroje a techniky pro řízení přístupu, šifrování dat a ochranu před malwarovými útoky. Zároveň si osvojí dovednosti potřebné k identifikaci a řešení unikátních bezpečnostních výzev spojených s těmito technologiemi.

Předmět nabízí studentům potřebný vhled do principů a praxe krizového řízení v kontextu kybernetických hrozeb. Studenti se naučí, jak identifikovat potenciální krize, jak předvídat jejich dopady, a jak rychle a efektivně reagovat. Důraz bude kladen na vytváření a implementaci krizových plánů, přípravu týmů pro krizovou reakci a komunikaci během krizových situací. Studenti také získají porozumění k tomu, jak krizový management ovlivňuje celkovou bezpečnostní strategii organizace, a jak může být integrován do širšího rámce řízení rizik.

Titul MBA (Master of Business Administration) představuje jednu z nejprestižnějších manažerských kvalifikací. Jeho hlavním cílem je poskytnout komplexní znalosti nejnovějších obchodních praktik a jejich následnou aplikaci v praxi.

 
Garant studijního programu

Ing. Jiří Němec