LLM STUDIUM

Trestněprávní činnost

  • Úvod
  • /
  • LLM – Trestněprávní činnost

LLM - Trestněprávní činnost

Studijní program LLM Trestněprávní činnost je detailně zaměřený program, který poskytuje studentům hluboký a komplexní vhled do trestního práva. Program představuje zásadní oblasti trestního práva, včetně definic trestných činů, principů trestní odpovědnosti a analýzy trestního řízení, přičemž je kladen důraz na teorii a umožňuje tak studentům dosáhnout vysoce odborné úrovně znalostí. Ať už se studenti rozhodnou pro kariéru v oblasti trestního práva, nebo chtějí rozšířit své porozumění právním principům, tento program je pro ně skvělou volbou. Důkladný přehled o trestněprávní činnosti jim poskytne vysoce ceněné dovednosti a znalosti, které mohou využít v různých profesních kontextech.

Studijní program je navržen tak, aby se studenti dokázali dobře orientovat v dynamickém a stále se vyvíjejícím odvětví trestního práva. Program se zaměřuje na klíčové koncepty trestního zákona, od pochopení trestných činů až po aplikaci trestních sankcí. Studenti se naučí kriticky hodnotit a analyzovat složité trestněprávní otázky a dilemata. Nabyté znalosti a dovednosti jim pomohou pochopit a řešit výzvy současného trestního práva. V rámci tohoto programu studenti nejen získají hluboké pochopení právních zásad a teorií, ale také se naučí, jak tyto koncepty aplikovat v praxi, což jim umožní hrát klíčovou roli v oblasti trestního práva a jeho spravedlivého výkonu.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 14-16 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
74.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

LLM studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Tento předmět se zaměřuje na právní aspekty rozhodování v rámci trestního práva a procesních opatření pro řešení nespravedlivých rozhodnutí. Studenti budou zkoumat postupy, které zajišťují spravedlnost, odvolání a revize trestních rozhodnutí.

Studenti se seznámí s různými druhy opravných prostředků, jako jsou dovolání, kasační stížnost a obnova řízení. Předmět bude zkoumat standardy, které soudy používají pro posuzování opravných prostředků, v rámci předmětu budou studenti schopni analyzovat, zda jsou splněny podmínky pro změnu rozhodnutí.

Kriminologie jako předmět zahrnuje zkoumání sociálních, právních a psychologických aspektů trestné činnosti a jejích dopadů na společnost. Studenti se budou zabývat analýzou trestního chování, forenzní psychologie a výzkumem politik pro prevenci a reakci na trestnou činnost.

Penologie je studijní oblast zaměřená na různé aspekty trestání a postihování jedinců za spáchání trestné činnosti. Tento předmět poskytuje hluboký vhled do trestního systému, postihování a rehabilitace, zabývá se otázkami jako jsou trestní sankce, vězeňství, alternativy k vězení, resocializace a prevence recidivy. Studium penologie představuje klíč k porozumění fungování a účinkům trestního systému.

Studijní předmět Základy trestního práva nabízí hloubkový pohled na trestní zákon a jeho aplikaci v praxi. Předmět pokrývá základní aspekty trestního práva, jako je definice trestných činů, trestní odpovědnost a trestní proces. Studenti se naučí rozumět trestnímu právu a jeho roli v ochraně společnosti.

Trestní řízení je předmět zaměřený na proces, jakým se řeší obvinění z trestných činů. Studenti se seznámí s procesem od okamžiku obvinění až po konečný rozsudek, včetně předběžného vyšetřování, soudního řízení, práv obviněného, rozhodování soudu a odvolacího řízení.

Tento předmět se zabývá právními zásadami a postupy, které se uplatňují při shromažďování, hodnocení a použití důkazů v trestním řízení. Studenti se naučí, jak formulovat a provádět efektivní důkazní strategie, jak posoudit důkazní hodnotu jednotlivých důkazů a jak se vypořádat s otázkami důkazního práva a důkazní etiky.

Předmět poskytuje studentům hluboký vhled do toho, jak se trestní právo vyrovnává s výzvami, které přináší rychle se vyvíjející technologie. Studium se zaměřuje na otázky, jako jsou kybernetická kriminalita, digitální důkazy, ochrana dat a soukromí, právní aspekty umělé inteligence a další technologické otázky, které se týkají trestního práva. Studenti se naučí, jak se vypořádat s technologickými výzvami z právního hlediska, jak interpretovat a uplatňovat relevantní právní předpisy a jak formulovat efektivní strategie pro řešení těchto otázek.

Předmět poskytuje studentům podrobný vhled do teorií, metod a strategií zaměřených na prevenci kriminality a snižování recidivy. Obsahuje komplexní přehled různých přístupů k prevenci kriminality. Důraz je kladen na empirické důkazy o účinnosti různých strategií prevence kriminality a studenti jsou vedeni ke kritické analýze těchto důkazů. Rovněž se studenti seznámí s politickými, sociálními a etickými aspekty prevence kriminality a získají dovednosti potřebné pro navrhování, implementaci a hodnocení programů prevence kriminality.

Přípravné řízení v rámci trestního řízení je předmět zaměřený na hloubkové pochopení fází a procedur přípravného řízení v trestním právu. Studenti se učí rozumět klíčovým aspektům přípravného řízení, jako jsou výslechy svědků, oznámení o podezření, zajišťování důkazů a další procesní kroky, které se provádějí před samotným řízením před soudem.

Předmět nabízí detailní pohled na specifické postupy a mechanismy používané v rámci trestního práva v České republice. Studium tohoto předmětu umožňuje studentům získat důkladné znalosti a pochopení mimořádných právních postupů, které jsou často používány v různých fázích soudního procesu. Předmět se může týkat takových témat, jako je zkrácené přípravné řízení, rozhodnutí o vině a trestu mimo hlavní líčení, nebo řízení o dovolání.

Titul LLM (Master of Laws) je titulem magisterského stupně se specializací na právo a právní problematiku. Absolventi studia LLM budou vybaveni teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi potřebnými pro úspěšnou kariéru v právním prostředí s důrazem na kriminalistiku a trestněprávní činnost.

Po úspěšném dokončení studijního programu je jeho absolvent oprávněn zapsat si titul LLM za své jméno.

 
Garant studijního programu

JUDr. Andrea Králová